Visie en missie

Visie

Wij verklaren dat ieder mens recht heeft op een waardig leven.
(zie: Rerum Novarum).

Sociale gerechtigheid vraag om sociale integratie van arme en noodlijdende mensen op alle levensdomeinen in onze samenleving (Priester Daens).

Sociale gerechtigheid houdt evangelische solidariteit in en is een noodzakelijke voorwaarde voor verbondenheid tussen alle mensen.

Als christenen voelen wij ons geroepen om mee te werken met allen die bekommerd zijn om sociale, economische en ecologische gerechtigheid.

Als kerk staan wij achter de universele verklaring van de rechten van de mens. Solidariteit, ontwikkelingshulp en allerhande initiatieven, die in dienst staan voor het welzijn van alle mensen, is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Missie

Van uitsluiting tot verbondenheid

Paus Franciscus ziet onverschilligheid als de grote dreiging voor de mens vandaag: God is geen onverschillige God. Dat is de kern, het hart van het evangelie. Wat mensen meemaken of doen, gaat Hem ter harte. En daarom kunnen we niet onverschillig zijn of blijven. 

We willen naar mensen in armoede luisteren en samen met hen, met medestanders en beleidsmakers, de oorzaken aanpakken die armoede, uitsluiting en uitbuiting in de hand werken of in stand houden.

Solidariteit is meer dat de optelsom van al onze sporadische edelmoedige daden. Ware solidariteit vraagt aan ieder van ons een ware en diepe mentaliteitsverandering, die het gemeenschappelijke boven het individuele tilt. Solidariteit opent de weg naar structurele en duurzame veranderingen en maken deze mogelijk.

  • Diaconie is het oefenen in gerechtigheid, dat zich hier en nu afspeelt. Soms tegen beter weten in, menselijkheid helpen vorm geven.
  • Diaconie is het visioen van die andere, meer rechtvaardige wereld, reeds in uitvoering brengen. 
  • Diaconie is een wijze van kerk zijn, die het wezen en de oorsprong van kerk uitmaakt. Diaconaal handelen is géén uitvloeisel van geloven, het is gelovig handelen.
  • Diaconie maakt godsontmoeting mogelijk, diaconie is eredienst: ze brengt eer en bevrijding aan mens en God.

Concreet: In het betogen tegen besparingsmaatregelen die armoede veroorzaken, in het ziekenbezoek, in een actualiteitsdebat over migratie, in de buurtwerking waar mensen zorg voor elkaar opnemen: dáár gebeurt kerk (zie: visioen in uitvoering).

Om het nog een laatste maal met paus Franciscus te zeggen: “Een authentiek geloof draagt in zich altijd een verlangen om de wereld te veranderen.” (zie: EG 183)