Kandidaat-vormelingen uit Moorsel schenken verrassingsdozen aan kansarme kinderen uit Aalst.

Deze verrassingsdozen, boordevol speelgoed, gadgets, lekkernijen en andere coole of leuke dingen worden geschonken aan kinderen uit kansarme gezinnen, die door de moeilijke gezinsomstandigheden:

 • niet op reis of op kamp kunnen gaan in de schoolvakanties.
 • een steuntje in de rug nodig hebben omwille van de moeilijke situatie.

Hartelijk dank aan de enthousiaste vormelingen en hun begeleiders!

Ken jij iemand, die het fijn zou vinden om een doos te ontvangen?
Laat het ons gerust weten!

Kandidaat-vormelingen uit Hofstade zingen voor het goede doel

Op donderdag 6 januari, het feest van de Openbaring van de Heer, ‘DRIE KONINGEN’ gingen vier groepjes kandidaat-vormelingen, onder begeleiding van enkele ouders, in de parochie van Hofstade van deur tot deur zingen voor het goede doel.

Ze schonken het ingezamelde geld aan ons project Jube Kids, het armoedeproject van het dekenaat Aalst.

Op die manier geven ze kinderen die opgroeien in armoede een steuntje in de rug.

Het ingezamelde geld zal volledig gebruikt worden om een aantal kinderen de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen op school, in een sport- of hobbyclub.

Hartelijk dank aan de enthousiaste zangers en hun begeleiders!

Kinderarmoede aanpakken

Het is perfect mogelijk om zonder bijkomende kosten de Vlaamse kinderarmoede drastisch te verlagen.

We roepen alle armoede en middenveldorganisaties, verenigingen, scholen,… op om de actie voluit te steunen en bekend te maken.

We willen een verschuiving in het groeipakket (de kinderbijslag) waarbij gezinnen die het moeilijk hebben meer kinderbijslag krijgen en andere gezinnen iets minder. De vzw Decenniumdoelen stelt dat het huidige systeem van kinderbijslag de kinderarmoede nauwelijks teruggedrongen heeft.

Met een grondige verschuiving in de kinderbijslag kan de kinderarmoede makkelijk met 25 tot 50% verminderen zonder het budget voor de kinderbijslag te verhogen. Het is dus een kwestie van politieke keuzes maken. Welke politicus wil nu niet dat de kinderarmoede daalt?

Niet handelen tegen armoede is een vorm van institutionele kindermishandeling

Peter Adriaenssens

In Canada heeft men bewezen in de praktijk dat het kan.

De kinderarmoede is daar de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd. Dat is het gevolg van een radicale omslag in het systeem van de kinderbijslag, zegt armoede-expert Wim Van Lancker. Vlaanderen heeft op dat gebied een kans gemist.

De Vlaamse regering had beloofd de kinderarmoede te halveren, maar dat is niet gelukt

De Vlaamse regering had in haar vorige regeerverklaring beloofd de kinderarmoede te halveren, maar dat is niet gelukt: de kinderarmoede is zelfs gestegen, in schril contrast dus met Canada. “Je ziet het mooie effect van een radicale beleidskeuze”, zegt Van Lancker.  “Men heeft ervoor gekozen om de kinderbijslag zo te hervormen dat die bijna volledig ten goede komt van de laagste inkomens. Wie goed verdient krijgt minder of zelfs geen kinderbijslag. Dat is een keuze die men bij ons veel minder heeft durven maken.”

“Vlaanderen heeft op dat vlak kansen laten liggen met de recente hervorming van de kinderbijslag. Die hervorming heeft zeker zijn goede kanten, maar bij de fundamentele keuze aan wie men het geld geeft, heeft men niet durven raken aan de middenklasse. We hebben nu een systeem waarbij elk kind ongeacht de achtergrond hetzelfde bedrag krijgt, met voor de laagste inkomens een toeslag”, stelt Van Lancker.

Onderteken de petitie via : Stop kinderarmoede nu

Campagne Welzijnszorg 2021

Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!  

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig.

Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie.

Op die moeilijke weg, een weg met drempels en obstakels. Drempels rond moeilijke toewijzingsregels en weinig flexibiliteit in sociaal wonen. Discriminatie, waardoor mensen geen kans maken op een woning. Uitsluiting van mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en dus dak- of thuisloos zijn.

De uitsluiting is soms heel actief en bewust, letterlijk de deur in iemands’ gezicht slaan. Dat keer op keer meemaken, maakt moedeloos, is onleefbaar! Ook de woningen waar mensen dan wel in terecht komen, als slachtoffers van huisjesmelkers, zijn onleefbaar.

Uit huis gezet worden met vier kinderen? Onleefbaar! Keer op keer smoesjes horen van zodra je familienaam valt of ze je huidskleur zien? Onleefbaar! Geen plaats in de nachtopvang en dan maar op straat moeten slapen? Onleefbaar! Een sociale woning niet kunnen weigeren, ook als de kinderen dan een uur te voet naar school moeten? Onleefbaar!

Conclusie  

Het huidig woonbeleid garandeert het recht op wonen niet. Mensen worden om allerlei redenen uitgesloten van de private en sociale huisvestingsmarkt. 

Wonen is niet vanzelfsprekend voor mensen met een laag inkomen, mensen met een migratieachtergrond, jongeren uit de jeugdzorg, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, mensen met psychische problemen, mensen in extreem kwetsbare posities als gevolg van uitbuiting, mishandeling… 

Net voor hen zou de overheid in de bres moeten springen. Want ook zij hebben recht op een goede, betaalbare woning.

Met deze campagne willen we drempels en obstakels blootleggen om zo tot een beter woonbeleid te komen. Zodat wonen weer leefbaar wordt.  

Hoe kan jij helpen?

 • Samen met heel wat moedige armoedebestrijders halen we dit najaar opnieuw alles uit de kast om geld in te zamelen voor onze projecten. En daar kan jij je bij aansluiten door een actie op poten te zetten.
 • Bestel onze campagnematerialen in de webshop.
 • Lees het volledige dossier “wonen: een gunst en geen recht?”

Inzamelactie Sint-Maarten 2021

Verzorgingsproducten en EHBO-materiaal voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de inzameling van verzorgingsproducten en EHBO-materiaal.

Mensen in kansarmoede besparen op alles wat niet levensnoodzakelijk is, o.a. op basisgezondheidszorg en lichaamsverzorging. Met onze actie willen we de gevolgen van armoede bij daklozen, kinderen en ouders verzachten.

Wat gebeurt er met de producten?

Alle producten worden door ons gecontroleerd en vervolgens verdeeld in deze volgorde:

 • Ze worden rechtstreeks door ons geschonken aan gezinnen in Aalst
  die ze het meest nodig hebben.
 • Ze worden bezorgd aan sociale werkers en buurtwerkers, die nauwe contacten hebben met kansarme gezinnen en daklozen.
 • Ze worden bezorgd aan organisaties die werken met kansarme gezinnen (o.a. vzw Goedewil)

Contactpersoon

Eddy De Pauw
eddy.de.pauw@outlook.com
0499 83 33 43

Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober

“Als je in armoede leeft, is uitsluiting dagelijkse kost”

De meesten van ons ervaren in hun leven wel eens dat ze ergens niet bij horen of niet gehoord worden. Voor mensen in armoede is dit dagelijkse kost. In Aalst gaat dit over meer dan 3000 gezinnen.

Armoede is niet kunnen doen wat voor anderen heel vanzelfsprekend is, niet dezelfde keuzes hebben. Volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving en keuzevrijheid hebben, dat willen we nochtans allemaal! Daarom is participatie dit jaar het thema van de Werelddag van Verzet.

Een verbindende én strijdvaardige actie op de Grote Markt 🙂
Samen blijven we er voor streven dat iedereen ‘volwaardig mee aan tafel kan’, gehoord wordt en een plek heeft in onze samenleving.

Zodat niet langer uitsluiting maar wel MEETELLEN dagelijkse kost is! ✊


Meer info:

https://stopdearmoede.welzijn.net/

Frisse voordeurbezoeken in warme parochies te Aalst

Dankzij een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting met de actie ‘Make Belgium 2020 Great Again’ (een solidariteitsactie tijdens de Warmste Week in 2020), werden er financiële middelen ter beschikking gesteld aan projecten die kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunen.

Tijdens de maand februari, trokken 29 vrijwilligers rond in de parochies Sint-Martinus (Linkeroever), Sint-Gudula (Rechteroever) en de HopParochie Sint-Benedictus om daar in totaal 124 gezinnen te bezoeken en 250 cheques uit te delen aan 6- tot 18-jarigen. Vierenvijftig -6-jarigen ontvingen een boekje of educatief speelgoed.

Het waren soms frisse voordeurbezoeken. We hadden immers een heel spectrum aan weersomstandigheden op een paar weken tijd. Maar de koude bezoekjes werden gecompenseerd door een warm onthaal…

Was dit een druppel op een hete plaat?

Misschien wel, maar net zoals we zingen in het lied:
’laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook’
mag de damp uit deze kleine druppel opstijgen naar waar het hemels is.

Kleine daden van goedheid hebben eeuwigheidswaarde, ze zijn kleine ‘proevertjes’ van het Rijk Gods,
en waar vele kleine druppels samensmelten, worden ze een zee van liefdevolle betrokkenheid.

Solidariteitsactie in tijden van corona

 

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen in deze periode van “lock-down”. Voor kansarme gezinnen is deze periode extra moeilijk. Voor deze gezinnen is het een hele uitdaging om de kinderen op een positieve manier uit te dagen en zoveel mogelijk binnen te houden.

Wij hebben als kerkgemeenschap deze hulpvraag duidelijk gehoord. Vanuit de diaconale werking hebben we, in samenwerking met VZW Goedewil, een hulpactie op poten gezet.

Meer dan 250 gezinnen ontvingen een verrassingspakket in de aanloop naar Pasen.

In elk pakket (afhankelijk van de gezinssamenstelling) zit een educatief gezelschapsspel, een leesboek of strip, een stuk speelgoed voor elk kind, enkele leuke gadgets en informatie waar mensen terecht kunnen voor hulp, nu en ook na de coronacrisis.

De pakketten werden aan huis bezorgd  door tal van vrijwiligge koeriers, te voet, op de fiets of met de moto.

Heel veel dank aan iedereen die deze actie heeft ondersteund door:

 • ons het nodige spelmateriaal en boekjes te bezorgen
 • de pakketten samen te stellen en in te pakken
 • deze actie bekend te maken bij de gezinnen
 • de pakketten aan huis te bezorgen
 • mee enthousiast te zijn en ons moreel te ondersteunen

Bijzondere dank aan de VZW Goedewil voor de fantastische samenwerking.

Zonder waarde

Over armoede wordt veel geschreven.
Iedereen heeft er zijn mening over.
Sommigen hebben grote ideeën over de manier
waarop je armoede uit de wereld kunt helpen.

Weer anderen vertellen gemakkelijk en gretig
wat mensen in armoede moeten doen
om uit de armoede weg te geraken.

Hieronder vind je een reactie van iemand
die opgegroeid is in armoede
en die ons laat weten
wat al die commentaren en vooroordelen
met hem als persoon doen:

Zonder waarde

Soms voel ik mij dichtgeknepen,
zomaar weggeworpen
als een verkreukeld blikje.

Je kent het wel:
het voelt als onbegrepen
of is het kleingekregen?

Soms als opgevreten.

Soms voel ik mij stukgebeten,
zomaar opgezogen
als een goedkope lolly.

Je kent het wel:
het voelt als ontevreden
of is het platgetreden?

Soms als weggesmeten.

Auteur: EDP

Educatie is de sleutel tot een betere toekomst

Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin hebben het niet gemakkelijk om zich positief te ontwikkelen. Aangezien ze minderjarig zijn, hebben ze nog geen economisch of wettelijk mandaat om beslissingen voor zichzelf te nemen.

Kinderen die weinig positieve stimulansen krijgen, hebben een hoog risico om ook als volwassene in armoede terecht te komen. Het gemis aan kansen in de kinderjaren heeft een grote impact op het latere welslagen in het leven.

Kwetsbare kinderen beleven de armoede elk op hun eigen manier. De manier waarop anderen naar hen kijken en hoe ze over zichzelf denken, heeft grote gevolgen voor hun ontwikkelingskansen.

Kansarme kinderen voelen zich vaak benadeeld t.o.v. hun leeftijdsgenoten en dat uit zich soms in lastig gedrag. In de volksmond worden ze helaas dikwijls bestempeld als minder bekwaam, moeilijk in omgang, lui en storend. Hierdoor gaan sommige kinderen uiteindelijk geloven dat ze zo zijn, dat hun toekomst al vastligt en dat ze geen keuze of mogelijkheden hebben om die positief uit te bouwen.

Als we kwetsbare kinderen aan het woord laten, laten ze ons weten dat ze een goede opleiding of training heel belangrijk vinden. Ze dromen van een ander leven, waar ze kansen krijgen om hun talenten of vaardigheden in te zetten. Ze willen maar al te graag deelnemen aan het maatschappelijke leven. Maar tegelijkertijd zijn ze er ook doodsbang van. Want ze zijn getekend door de gevolgen van de armoede en door de negatieve beeldvorming.

Daarom kiezen we in het dekenaat van Aalst ervoor om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over opleiding, training en gelijke kansen. Educatie en participatie zijn geweldige hefbomen om die negatieve beeldvorming te doorbreken.

Jube kids met slogan

Het project JUBE KIDS wil graag een bijdrage leveren aan gelijkere kansen voor elk kind.
We zien hierin een dubbele opdracht:

 • We willen kinderen stimuleren om hun vaardigheden en talenten te ontplooien
 • We willen kinderen sterker maken, zodat ze beter voorbereid zijn op een zelfstandig leven als volwassene

Tegelijkertijd willen we ook van hen horen tegen welke barrières ze aanlopen, als ze zich in een club, een school, een vereniging of organisatie aansluiten. Om vervolgens met die informatie en getuigenissen aan de slag te gaan en de hindernissen op te ruimen, samen met de desbetreffende organisaties, medestanders, ouders en beleidsmakers.

Scholen, sportclubs, hobbyclubs, academies, enz.zouden geen plek mogen zijn waar ongelijkheid in stand wordt gehouden of geproduceerd.

Beleidsacties die ingrijpen op de institutionele en structurele factoren (die ongelijkheid in stand houden) leveren tastbare resultaten op, ook al is het uitbouwen van een rechtvaardig systeem (dat niemand uitsluit) een werk van lange adem. Gelukkig wordt er al in tal van organisaties of clubs al schitterend werk geleverd en doen leerkrachten, trainers, leiders, ouders, opvoeders en medewerkers hun uiterste best om tot mooie resultaten te komen.

Het is een wereld van verschil als kwetsbare kinderen op een plek kunnen komen, waar ze uitblinken in iets wat ze goed kunnen en graag doen. Ze ontwikkelen er hun talenten en maken er nieuwe vrienden. Het wordt een plek waar ze even hun nare ervaringen kunnen vergeten en nieuwe positieve ervaringen opdoen. En dat is zo belangrijk voor hun toekomst.

Met uw gift (of meter- peterschap) kunnen we meer kinderen ondersteunen.
Mogen zij op u rekenen?

Lees meer: Sponsorplan van het project